Renal Safety and Iodinated Contrast Media- Facts and Myths

Renal Safety and Iodinated Contrast Media- Facts and Myths

2022-11-28

New insights into renal safety and the role of hydration were provided by the AMACING trial and follow up analysis. The AMACING trial, conducted...

Read More

Abdomen CT

Durations: 58:50

About this webinar:

New insights into renal safety and the role of hydration were provided by the AMACING trial and follow up analysis. The AMACING trial, conducted with Ultravist® and published in TheLancet, was the first randomized trial prospectively comparing prophylactic i.v. hydration against non-hydration in renal impaired patients.During the webinar, the speakers will review the trial results, considerations to evaluate each individual case and elaborate how the trial impacted ESUR guidelines update regarding prophylactic i.v. hydration.

PP-ULT-ALL-0201
PP-ULT-SE-0004-1

Accordion header

  Prof. Pontus Persson

  Prof. Pontus Persson

  Prof. Pontus Persson works at The Charité Universitätsmedizin in Berlin, Germany

  Prof. Wildberger

  Prof. Wildberger

  Prof. Wildberger works at Maastricht University Medical Centre ,MUMC+ in The Netherlands.

  Prof. Jin

  Prof. Jin

  Prof. Zhengyu Jin works at Peking Union Medical College in Beijing, China.

  1. Moran SM, Myers BD. Kidney Int 1985;27:928-937.

  2. Nijssen, C. et al. 2012.

  3. Invest Radiol 2018; 53: 616 – 622.

  4. Invest Radiol 2019; 54: 580 – 588.

  5. Chin J Acad Radiol 2019; 1: 2 – 5.

  6. Eur Radiol 2020; 30: 4005 – 4013.

  7. Bräutigam and Speck, Berlex Publication 2002.

  8. McDonald et al. Radiology 2015.

  9. Liss et al., Kidney Int. 70: 1811-7 (2006). 

  10. Wichmann et al. Circulation 2015.

  11. Jurado-Román et al. Am J Cardiol 2015.

  12. Abe et al. Am J Cardiol 2014.

  13. Gerk et al. Clinical Hemorheology and Microcirculation 2019.

  14. Liu et al. Medicine 2015.

  15. Seeliger & Persson. Acta Physiologica 2019.

  16. Wang et al. BioMed Research International 2018.

  17. Choyke PL, Cady K, DePollar SL, Austin H (1998) Determination of serum creatinine prior to iodinated contrast media: is it needed in all patients? Tech Urol 4:65–69.

  Olsen JC, Salomon B (1996) Utility of the creatinine prior to intravenous contrast studies in the emergency department. J Emerg Med 14:543–546.

  18. Jiang et al. BMC Cardiovascular Disorders 2018.

  19. Seeliger et al. Radiology 2010.

  20. Chu et al. Invest. Radiol. 2016.

  21. Liu et al. J. Pharmacol. Sci. 2019 https://doi.org/10.1016/j.jphs.2019.09.003.

  22. Wang et al. Int Heart J 2019; 60: 1077-1082.

  23. Fahran et al. Cardiorenal Medicine 2019 https://doi.org/10.1159/000494807.

  24. Han, et al. Korean J Radiol. 2019 Jan;20(1):148-157.

  25. Yildiz et al. Angiology Ahead of Print 2019.

  Ultravist® 150, 240, 300, 370 mg I/ml injektions-/infusionsvätska, lösning (Rx V08AB05; EF). Indikationer: Endast avsett för diagnostik. Urografi. Angiografi på såväl artär- som vensida. Digital subtraktionsangiografi. Kontrastförstärkning vid datortomografi. Artrografi. Funktionskontroll av dialysshunt. Dosering: Beror på ålder, vikt, undersökningens art och den använda tekniken. Dosen måste vara så låg som möjligt till patienter som lider av uttalad njurinsufficiens, kardiovaskulär insufficens och till patienter med dåligt allmäntillstånd. Försiktighet bör iakttas hos små barn (under 1 år), som löper större risk för störningar av elektrolybalansen och hemodynamiska obalanser. Äldre: Dosjustering är inte nödvändig. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Det finns inga absoluta kontraindikationer vid användandet av Ultravist®. Varningar och försiktighet: Mediciner och utrustning för akutbehandling av kontrastmedelsreaktioner skall alltid hållas i beredskap. Hos patienter med dåligt allmäntillstånd bör undersökningsbehovet övervägas extra noggrant. Försiktighet rekommenderas till patienter med lungemfysem eller mångårig diabetes mellitus. Hydrering: Adekvat hydreringsstatus måste garanteras i samband med intravaskulär administrering av Ultravist®. Detta berör särskilt utsatta patienter med exempelvis multipelt myelom, diabetes mellitus, polyuri, oliguri, hyperurikemi samt nyfödda, spädbarn, barn och äldre patienter. Biverkningar: Överkänslighetsreaktioner. Risken för överkänslighetsreaktioner är högre vid tidigare reaktion mot kontrastmedel och tidigare bronkialastma eller andra allergiska åkommor. Allergiliknande reaktioner kan uppträda. De vanligast observerade biverkningarna är huvudvärk, illamående och vasodilatation. De allvarligaste biverkningarna är anafylaktoid chock, andningsuppehåll, bronkospasm, larynxödem, farynxödem, astma, arytmi, hjärtstillestånd och pulmonellt ödem. De flesta av dessa reaktioner uppträder inom 30 minuter efter administrering. Fördröjda reaktioner (efter timmar till dagar) kan uppträda. Störningar i tyreoideafunktionen kan förekomma. Hos neonatala, särskilt för tidigt födda spädbarn, som har blivit exponerade för Ultravist®, antingen via modern under graviditeten eller under den neonatala perioden, bör tyroidfunktionen monitoreras. Akut njurskada (AKI), i form av övergående nedsättning av njurfunktionen kan uppträda efter intravaskulär administrering av Ultravist®. Interaktioner: Biguanider (metformin): Hos patienter med akut njursvikt eller allvarlig kronisk njursjukdom kan eliminationen av biguanid reduceras, vilket leder till ackumulering och utveckling av mjölksyreacidos. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera misstänkt biverkning till Läkemedelsverket. Radioaktiva isotoper: I samband med diagnos och behandling av sjukdomar i tyreoidea med tyreotropiskt radioaktiva isotoper kan upptaget av de radioaktiva isotoperna hämmas i flera veckor efter administrering med Ultravist®. Farmakokinetik: Iopromid distribueras mycket snabbt extracellulärt efter intravaskulär administrering. Plasmaproteinbindningsgraden är ca 1%. Djurstudier tyder på att iopromid inte passerar en intakt blod-hjärnbarriär, men att en mindre mängd kan passera placenta. Metabolism: Inga metaboliter har påvisats. Vid rekommenderade doser elimineras iopromid nästan uteslutande genom glomerulär filtration. Innehavare av godkännande för försäljning: Bayer AB, Box 606, SE-169 26 Solna. För ytterligare information, pris samt förskrivning, vänligen läs produktresumé på www.fass.se Datum för översyn av produktresumén: pan 2021-09-02.