Rethinking breast cancer screening - Abbreviated breast MRI

Rethinking Breast Cancer Screening- Abbreviated Breast MRI

2022-11-30

Understand the limitations of mammographic screening and the concept of abbreviated MRI, while learning about sensitivity of alternative screening methods...

Read More

Breast MRI

Durations: 1:02:38

About this webinar:

Understand the limitations of mammographic screening and the concept of abbreviated MRI, while learning about sensitivity of alternative screening methods and Prof. Kuhl Gives an overview of key results in breast MRI.

PP-ULT-ALL-0188
PP-GADA-SE-0001-1

Accordion header

  Prof. Christiane Kuhl

  Prof. Christiane Kuhl

  University Clinic RWTH, Aachen, Germany

  1. Berg 2008 Combined screening with ultrasound and mammography vs mammography alone in women at elevated risk of breast cancer JAMA. 2008;299(18):21‍51-21‍6‍3.

  2. Berg 2012 Detection of Breast Cancer With Addition of Annual Screening Ultrasound or a Single Screening MRI to Mammography in Women With Elevated Breast Cancer Risk JAMA 2012;307(13):1394-1404.

  3. Bakker 2019 Supplemental MRI Screening for Women with Extremely Dense Breast Tissue N Engl J Med 2019;381:2091-102.

  4. Kuhl 20017 Supplemental Breast MR Imaging Screening of Women with Average Risk of Breast Cancer Radiology: Volume 283: Number 2-May 2017.

  5. Kuhl 2010 Prospective Multicenter Cohort Study to Refine Management Recommendations for Women at Elevated Familial Risk of Breast Cancer: The EVA Trial J Clin Oncol 28:1450-1457.

  6. Sardanelli 2011 Multicenter Surveillance of Women at High Genetic Breast Cancer Risk Using Mammography, Ultrasonography, and Contrast-Enhanced Magnetic Resonance Imaging (the High Breast Cancer Risk Italian 1 Study) Invest Radiol 2011;46: 94-105.

  7. Riedl 2015 Triple-Modality Screening Trial for Familial Breast Cancer Underlines the Importance of Magnetic Resonance Imaging and Questions the Role of Mammography and Ultrasound Regardless of Patient Mutation Status, Age, and Breast Density J Clin Oncol 33:1128-1135.

  8. Van Zelst 2017 Surveillance of Women with the BRCA1 or BRCA2 Mutation by Using Biannual automated Breast US, MR Imaging, and Mammography Radiology: Volume 285: Number 2-November 2017.

  9. Lo 2017 Evaluation of the Utility of screening Mammography for high-risk Women Undergoing screening Breast MR Imaging Radiology: Volume 285: Number 1-October 2017.

  10. Kuhl 2007 MRI for diagnosis of pure ductal carcinoma in situ: a prospective observational study Lancet 2007; 370: 485-92.

  11. Kuhl 2014 Abbreviated Breast Magnetic Resonance Imaging (MRI): First Postcontrast Subtracted Images and Maximum-Intensity Projection-A Novel Approach to Breast Cancer Screening With MRI J Clin Oncol 32:23‍04-2‍310.

  12. Comstock 2020 Comparison of Abbreviated Breast MRI vs Digital Breast Tomosynthesis for Breast Cancer Detection Among Women With Dense Breasts Undergoing Screening JAMA. 2020;323(8):746-756.

  Gadovist® (gadobutrol) 1,0 mmol/ml injektionsvätska, lösning. Rx. EF. Indikationer: Endast avsett för diagnostik. Gadovist® är indicerat för vuxna och barn i alla åldrar (inklusive nyfödda). Kontrastförstärkning vid kranial och spinal magnetisk resonanstomografi (MRT). Kontrastförstärkning vid magnetisk resonanstomografi (MRT) av lever eller njure hos patienter med stark misstanke om eller påvisade fokala lesioner, för att kunna klassificera dessa lesioner som benigna eller maligna. Kontrastförstärkning vid magnetisk resonansangiografi (CE-MRA). Gadovist® kan även användas för MR- avbildning vid helkroppsundersökningar. Gadovist® underlättar visualisering av onormala strukturer eller lesioner och gör det lättare att skilja mellan frisk och sjuk vävnad. Gadovist® ska endast användas när diagnostisk information är nödvändig och inte kan fås med icke kontrastförstärkt magnetisk resonanstomografi (MRT). Administrering: Gadovist® får endast administreras av hälso- och sjukvårdspersonal med erfarenhet av klinisk MRT. Dosering: Den lägsta dosen som ger tillräcklig förstärkning för diagnostiska syften ska användas. Den rekommenderade dosen är 0,1 mmol per kilogram kroppsvikt (mmol/kg kroppsvikt). Kontraindikationer: Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne. Varningar: Före administrering av Gadovist® rekommenderas att alla patienter undersöks med avseende på nedsatt njurfunktion med hjälp av laboratorieprover. Rapporter om nefrogen systemisk fibros (NSF) har förekommit i samband med användning av vissa gadoliniuminnehållande kontrastmedel hos patienter med akut eller kronisk gravt nedsatt njurfunktion (GFR<30 ml/min/1,73 m2). Patienter som genomgår levertransplantation löper särskilt hög risk, eftersom incidensen av akut njursvikt är hög i denna grupp. Till patienter med gravt nedsatt njurfunktion bör Gadovist® endast användas efter noggrann värdering av risk/nytta och om den diagnostiska informationen är nödvändig och inte kan fås med icke-kontrastförstärkt MRT eftersom det finns risk att NSF kan uppstå. Eftersom njurfunktionen hos nyfödda upp till 4 veckors ålder och spädbarn upp till 1 års ålder inte är fullt färdigutvecklad, bör Gadovist® endast användas efter noggrant övervägande från läkarens sida. Graviditet: Det finns inga data från användningen av gadobutrol i gravida kvinnor. Gadovist® skall användas under graviditet endast då tillståndet innebär att det är absolut nödvändigt att kvinnan använder gadobutrol. Amning: Gadoliniuminnehållande kontrastmedel utsöndras i mycket små mängder i bröstmjölk, och absorptionen i tarmen är låg. Vid kliniska doser förväntas inga effekter på spädbarn. Biverkningar: De vanligast observerade biverkningarna (>0,5%) är huvudvärk, illamående, och yrsel. De allvarligaste biverkningarna hos patienter som ges Gadovist® är hjärtstillestånd, andningsuppehåll och anafylaktisk chock. De flesta av biverkningarna är av mild till måttlig intensitet. Allergiska patienter drabbas oftare än andra av överkänslighetsreaktioner. Fördröjda anafylaktiska reaktioner har i sällsynta fall rapporterats. Farmakologiska uppgifter: Distribution: Efter intravenös administration fördelas gadobutrol snabbt i det extracellulära rummet. Plasmaproteinbindningen är försumbar. Biotransformation: Inga metaboliter återfinns i plasma eller urin. Rapportering av misstänkta biverkningar: Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till: Läkemedelsverket, Box 26, SE-751 03 Uppsala, www.lakemedelsverket.se Farmakoterapeutisk grupp: Paramagnetiskt kontrastmedel, ATC-kod: V08C A09. Datum för senaste översyn av SPC: 2020-09-25. För ytterligare information, pris samt före förskrivning vänligen läs produktresumé på fass.se. Innehavare av godkännande för försäljning: Bayer AB Box 606 SE-169 26 Solna Bayer AB. 08-58‍0 2‍23 0‍0.