Liver specific Gadoxetic acid MRI and its roles in HCC management

Liver specific Gadoxetic acid MRI and its roles in HCC management

2022-11-30

Recent development in hepatocyte-specific contrast agent for HCC management. How can evidence based approach in liver specific MRI...

Read More

Liver MRI

Durations: 1:23:29

About this webinar:

Recent development in hepatocyte-specific contrast agent for HCC management. How can evidence based approach in liver specific MRI contrast agent change clinical practice for HCC management.

PP-PRIM-ALL-0206
PP-PRIM-SE-0030-1

Accordion header

  Dr. TaeWook Kang

  Dr. TaeWook Kang

  Dr. TaeWook, Kang associated professor, Department of radiology at Samsung Medical Center, Liver Cancer Center, Sungkyunkwan University in Korea.

  Dr. DongHyun Sinn

  Dr. DongHyun Sinn

  Dr. DongHyun, Sinn associated professor Division of Gastroenterology at Samsung Medical Center, Sungkyunkwan University in Korea

  1. Toyoda et al. Journal of Hepatology 2013 vol. 58 117‍4–11‍80.

  2. Lee et al. Journal of Hepatology 2015 vol. 62 11‍22–11‍30.

  3. Hwang et al.European Journal of Radiology 95 (20‍17) 36‍2–3‍9.

  4. Joo et al.Radiology 2020; VOL. 296, NO. 2.

  5. Kitao et al. European Radiology (2020) 30:343‍8–34‍47.

  6. Lee et al. Radiology: 2015 Apr;275(1):97-109.

  7. Ahn et al.Radiology 2010 May;255(2):459-66.

  8. Kim et al.Radiology 2019 Jun;291(3):651-657.

  9. Choi et al.Radiology 2014 Sep;272(3):635-54.

  10. Davenport Radiology 2013 Feb;266(2):452-61.

  11. Pietryga et al.Radiology. 2014 May;271(2):426-34.

  12. Min et al.Hepatology. 2018 Dec;68(6):22‍5‍4-2‍26‍6.

  13. Kang Radiology.2020 Apr;295(1):114-124.

  14. Mammography and Beyond Washington (DC): National Academies Press (US); 2001. ISBN-10: 0-30‍9-072‍83-2.

  15. Bruix et al,Hepatology, 2011;53:1020.

  16. Sinn DH, Choi MS et al,Hepato-gastroenterology, 2015;62:327.

  17. Singal et al. Aliment Pharmacol Ther. 2009 July ; 30(1): 37–47.

  18. Sinn et al.Hepatol Int (2013) 7:1010–1018.

  19. Trinchet et al.,Hepatology 2011;54:1987.

  20. Bolondi et al.,Gut 2001;48:251.

  21. Zoli et al.,Cancer 1996;78:977.

  22. Trevisani et al.,Am J Gastroenterol 2002;97:734.

  23. Kim et al.JAMA Oncol. 2017;3(4):456-463.

  24. 2019 KLCA-NCC guideline.

  25. CT7MRI LI-RADS® v2018 CORE https://www.acr.org/-/media/ACR/Files/RADS/LI-RADS/LI-RADS-2018-Core.pdf?%20la=en.

  26. Lee et al. Clinical and Molecular Hepatology 2020;26:340-351.

  27. Kim et al.Gastroenterology 2015; 148:1371-1382.

  28. Yau et al.,Gastroenterology 2014:146:1691.

  29. Kim et al. Liver Int. 2016; 36: 1490–1497.

  30. Lee et al.EASL J. Hepatol. 2017, 67, 526–534.

  31. Romanzi et al.J Hepatobiliary Pancreat Sci. 2020;00:1–9.

  32. Lee et al.Annals of Surgery. 273(3):564–571, MARCH 2021.

  33. Kim et al.J. Hepatol. 2018, 68, 1144–1152.

  34. Song Radiology 2018; 288:878–886.

  35. Heverhagen et al.,Radiology 2018; 288:887–888.

  36. Kim et al. Medicine (2016) 95:51(e5666).

  Primovist® (dinatriumgadotextat) 0,25 mmol/mI/ml injektionsvätska, lösning. ℞. EF. Indikationer: Primovist® är ett kontrastmedel för detektion av fokala leverlesioner och ger information om karakterisering av lesioner vid T1-viktad magnetisk resonanstomografi (MRT). Primovist® ska endast användas när diagnostisk information är nödvändig och inte kan fås med icke kontrastförstärkt magnetisk resonanstomografi (MRT) samt när fördröjd (sen) avbildning krävs. Läkemedlet är avsedd endast för diagnostiska undersökningar vid intravenös administrering. Dosering: Den rekommenderade dosen av Primovist® är: Vuxna 0,1 ml per kg kroppsvikt Primovist®. Varning: Före administrering av Primovist® rekommenderas att alla patienter undersöks med avseende på nedsatt njurfunktion med hjälp av laboratorieprover. Rapporter om nefrogen systemisk fibros (NSF) har förekommit i samband med användning av vissa gadoliniuminnehållande kontrastmedel hos patienter med akut eller kronisk gravt nedsatt njurfunktion (GFR < 30 ml/min/1,73 m2). Patienter som genomgår levertransplantation löpar särskilt hög risk, eftersom incidensen av akut njursvikt ar hög i denna grupp. Da det finns risk att NSF kan uppstå med Primovist®, bor användning undvikas till patienter med gravt nedsatt njurfunktion och till patienter i den perioperativa fasen av en levertransplantation, såvida inte den diagnostiska informationen är nödvändig och inte kan fas med icke-kontrast förstärkt MRT. Hemodialys kort tid efter administrering av Primovist® kan vara till nytta for att avlägsna Primovist® från kroppen. Det finns inga belägg som stödjer påbörjande av hemodialys för att förhindra eller behandla NSF hos patienter som inte redan genomgår hemodialys. De vanligaste observerade biverkningarna (≥ 0,5%) hos patienter som får Primovist® år illamående, huvudvärk, värmekänsla, förhöjt blodtryck, ryggsmärta och yrsel. De allvarligaste biverkningarna hos patienter som får Primovist® är anafylaktisk chock. Fördröjda allergiska reaktioner (flera timmar till flera dagar senare) har i sällsynta fall observerats. De flesta av biverkningarna var övergående och av mild till måttlig svårighetsgrad. Rapportering av misstänkta biverkningar: Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-risk förhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till: Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala, www.lakemedelsverket.se. Farmakoterapeutisk grupp: Paramagnetiskt kontrastmedel. ATC-kod: V08CA10. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Datum för senaste översyn av SPC: 2019-11-06. För ytterligare information, pris samt före förskrivning vänligen läs produktresumé på fass.se. Innehavare av godkännande för försäljning: Bayer AB Box 606 SE-169 26 Solna Bayer AB. 08-5‍80 2‍23 00.